Samra Bay Resort

Samra Bay Resort
Client Name: 
Samra Bay Resort
Client Sector: 
Real Estate
Description: 
Samra Bay Resort: Marina and Spa Resort in Hurghada Egypt